Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier). Informácie a obrázky vyhľadaj cez Google.

  1. Znečisťovanie vzduchu
  2. Znečisťovanie vody
  3. Znečisťovanie pôdy
  4. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku o znečisťovaní neživých zložiek prostredia.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Znečisťovanie neživých zložiek prostredia

Neživé zložky prostredia najviac znečisťuje človek svojou činnosťou - priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, energetika, odpad z domácností...

Znečisťovanie vzduchu

Vzduch znečisťujú najviac prach a plyny. Kyslé dažde vznikajú reakciou zlúčenín dusíka a síry s vodnou parou v oblakoch. Niektoré látky ničia ozón, znenšuje sa jeho vrstva, vznikajú až diery, k organizmom potom preniká viac škodlivého ultrafialového žiarenia.

Znečisťovanie vody

Kyslé dažde spôsobujú aj okyslenie vôd - vymieranie planktónu, úhyn zárodkov vodných živočíchov a aj úhyn dospelých jedincov. Ďalej vodu znečisťuje hlavne priemysel, poľnohospodárstvo, doprava a ľudské sídla. Eutrofizácia vôd - je znečisťovanie vôd biologicky rozložiteľnými organickými látkami - premnožujú sa riasy a sinice.

Znečisťovanie pôdy

Ľudia pôdu znečisťujú ťažkými kovmi, organickými látkami a chemickými látkami z poľnohospodárstva. Pôdu znečisťujú aj kyslé dažde. V znečistenej pôde žije menej organizmov, znižuje sa jej úrodnosť, znižuje sa v nej množstvo živín.