Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier). Informácie a obrázky vyhľadaj cez Google.

 1. Stenčovanie ozónovej vrstvy a ozónová diera
 2. Skleníkový efekt
 3. Kyslé dažde
 4. Smog
 5. Odpady
 6. Možnosti riešenia ekologických problémov
 7. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku o možnostiach riešenia ekologických problémov.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Globálne ekologické problémy

Stenčovanie ozónovej vrstvy

Ozónová vrstva obsahuje zvýšené množstvo molekúl ozónu (O3). Niektoré chemické látky spôsobujú rýchlejší rozklad ozónu, ako je jeho prirodzená tvorba v atmosfére → stenčenie ozónovej vrstvy až vytvorenie ozónovej diery.

Skleníkový efekt

Človek zvyšuje obsah skleníkových plynov v atmosfére (hlavne CO2) a tým ostáva na zemskom povrchu aj viac tepla. Dôsledkom je globálne otepľovanie → zapríčiňuje roztápenie ľadovcov, zvyšovanie hladiny oceánu, zmeny klímy, posúvanie podnebných pásiem, rozširovanie chorôb a neprirodzených druhov v ekosystémoch...

Kyslé dažde

Ľudia vypúšťajú do ovzdušia oxidy dusíka a síry. Tieto reagujú so vzdušnou vlhkosťou (najmä v oblakoch) za vzniku kyselín. Následne prší kyslý dážď, ktorý okysluje pôdu a vody.

Smog

Smog je zmes hmly, dymu, prachu a plynov. Týka sa hlavne väčších miest.

Hromadenie odpadov

Ľudia produkujú v domácnostiach komunálny odpad. Ukladá sa na skládky alebo sa spaľuje v spaľovniach. Recyklácia je využitie odpadov na výrobu rôznych výrobkov - opätovné využitie papiera, skla, plastu... Podmienkou recyklácie je triedenie odpadu.

Možnosti riešenia globálnych ekologických problémov

 • využívanie ekologických výrobkov
 • triedenie odpadu
 • využívanie ekologických spôsobov dopravy
 • využívanie chemických látok, ktoré neškodia životnému prostrediu
 • stavba fotovoltických elektrární
 • využívanie úsporných elektrických spotrebičov
 • podpora ekologických pohonov automobilov
 • zákaz látok poškodzujúcich ozón
 • vysádzanie čo najviac zelene...