Skip navigation

Biosféra

Výučba a učenie

Biosféra a biomy

Biosféra je súbor všetkých ekosystémov Zeme. Je to priestor v ktorom žijú organizmy. Život prebieha hlavne vo vrchnej časti litosféry, v pedosfére, hydrosfére a spodnej časti atmosféry. V biosfére rozlišujeme tri oblasti - morská, sladkovodná a suchozemská.

Biosféra

Podľa charakteristického rastlinstva môžeme zoskupovať ekosystémy do väčších celkov - biomov (jed. č. biom, mn. č. biomy). Biomy sú charakteristické aj určitými podmienkami. Rozdelenie biomov: tundra, ihličnaté lesy, listnaté lesy, tropické pralesy, stepi, púšte a polopúšte, savany.

Biomy

Tundry

 • najsevernejšie oblasti
 • stále zamrznutá pôda
 • v lete rozmŕza časť pôdy
 • rastú tu lišajníky, machy a zakrpatené dreviny
Tundra

Ihličnaté lesy (tajga)

 • južnejšie oblasti od tundry
 • chladnejšie oblasti mierneho pásma
 • prevládajú ihličnaté dreviny
Tajga

Listnaté lesy

 • hlavne teplejšie oblasti mierneho pásma
 • teplé letá a chladné zimy, dostatok zrážok
 • prevládajú listnaté dreviny
Listnatý les

Tropické pralesy

 • v tropických oblastiach s dostatkom zrážok a tepla po celý rok
 • vysoké priemerné ročné teploty
 • vysoká druhová pestrosť
Tropický prales

Stepi (prérie, pampy)

 • chladné zimy a málo zrážok
 • rozsiahle oblasti v strede Severnej Ameriky a Ázie
 • z rastlinstva prevládajú trávy
Step

Púšte a polopúšte

 • veľmi suché teplé alebo studené oblasti
 • veľmi chudobné rastlinstvo, alebo úplne chýba
PúšťPolopúšť

Savany

 • teplé oblasti
 • striedanie období sucha dažďov
 • trávy + riedke stromy a kry
Savana
Biomy

Obeh látok a energie v biosfére

V biosfére prebieha obeh látok a tok energie. Hlavným zdrojom energie je slnečné žiarenie. Tok energie prebieha od producentov cez konzumenty k reducentom. Časť energie sa v jej toku uvoľňuje do prostredia vo forme tepla. Z obehu látok je najdôležitejší obeh vody, kyslíka, uhlíka a dusíka.

Obeh vody

 • zdrojom energie je slnečné žiarenie a zemská príťažlivosť
Obeh vody v prírode
Kolobeh vody

Obeh kyslíka

 • kyslík uvoľňujú do ovzdušia rastliny pri fotosyntéze
 • živočíchy aj rastliny spotrebúvajú vzdušný kyslík pri dýchaní
Kolobeh kyslíka a oxidu uhličitého
Kolobeh kyslíka

Obeh uhlíka

 • rastliny viažu vzdušný uhlík do organických látok pri fotosyntéze
 • živočíchy vylučujú uhlík do atmosféry pri dýchaní
 • jeho množstvo sa v atmosfére zvyšuje spaľovaním fosílnych palív
Kolobeh uhlíka
Kolobeh uhlíka

Obeh dusíka

 • do ovzdušia sa dostáva činnosťou baktérii, pri sopečnej činnosti a spaľovaním
 • vzdušný dusík dokážu využívať len niektoré baktérie a huby - v pôde ostávajú nitráty a amónne ióny - následne ich dokážu využiť aj rastliny
 • živočíchy prijímajú dusík z rastlín
Kolobeh dusíka
Kolobeh dusíka

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biosféra 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biosféra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biosphere 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bióm 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biom 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biome 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tundra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tundra 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tajga 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taiga 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Listnatý_les 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listnatý_les 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tropický_dažďový_prales 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rain_forest 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Step_(krajina) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steppe 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Púšť 

http://en.wikipedia.org/wiki/Desert 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Polopúšť 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Savana 

http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kolobeh_vody 

http://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_cycle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_cycle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Biosféra: By Līga Sausiņa (grāmata) [Copyrighted free use], via Wikimedia Commons

Mapa biomov: By Richter, M. [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Tundra: By Billy Lindblom (originally posted to Flickr as Svalbard tundra) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Tajga: By peupleloup [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Listnatý les: By Miguel.v (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Tropiský prales: Faslan at en.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Step: By Brücke-Osteuropa (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Púšť: By me (w:User:pfctdayelise) (Image taken by me using Casio QV-R41) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Polopúšť: By AlejandroLinaresGarcia (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Savana: By Francofranco56 (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kolobeh vody: By John M. Evans, USGS, Colorado District,translation Gabriela Babiaková, Slovak Hydrometeorological Institute, Ol'ga Majercáková [Public domain], via Wikimedia Commons

Kolobeh kyslíka: By Mikael Häggström [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Kolobeh uhlíka: By Harry C (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kolobeh dusíka: By translated by Michal Maňas, based on image by Johann Dréo (User:Nojhan) (Image:Cycle azote fr.svg) [GFDL, CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 or CC BY-SA 2.0 fr], via Wikimedia Commons