Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Zvetrávanie sa týka aj umeleckých diel

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Vonkajšie geologické procesy sú vyvolané vonkajšími geologickými činiteľmi - voda, vietor, ľadovec, striedanie teplôt, rastliny, živočíchy, slnečné žiarenie, príťažlivosť mesiaca...

Otázka 2

Zvetrávanie je rozpad a rozklad hornín a minerálov na zvetraninu.

Otázka 3

Mechanické zvetrávanie je rozklad hornín so zmenami chemického zloženia.

Tip

Mechanické zvetrávanie:

Mechanické zvetrávanie horniny vplyvom meniacej sa teploty a zamŕzania vody

 

Otázka 4

Príčinou chemického zvetrávania je striedanie teplôt, mráz (mrznutie vody) a rozpínajúce sa korene rastlín.

Tip

Chemické zvetrávanie:

Chemické zvetrávanie od povrchu kameňa pieskovca

 

Otázka 5

Činiteľmi mechanického zvetrávania je pôsobenie vody, oxidu uhličitého, zvýšenej teploty, chemických látok pochádzajúcich z organizmov.

Tip

Mechanické zvetrávanie:

Mechanické zvetrávanie horniny vplyvom meniacej sa teploty a zamŕzania vody

 

Otázka 6

Opadávaním sa pod skalami utvárajú úsypy.

Tip

Opadávanie

 

Otázka 7

Rušivá činnosť vody sa označuje ako vodná erózia.

Otázka 8

Príliv a odliv zapríčiňuje Slnko.

Otázka 9

Chemické zvetrávanie je rozpad hornín a minerálov bez ich chemických zmien. Príčinou je striedanie teplôt, mráz (mrznutie vody) a rozpínajúce sa korene rastlín.

Tip

Chemické zvetrávanie:

Chemické zvetrávanie od povrchu kameňa pieskovca

 

Viacnásobný výber

Otázka

Úsypy

Ktoré sú čiastkové procesy vonkajších geologických procesov?

Answers

usadzovanie - sedimentácia

prenášanie - transport

rozrušovanie - erózia

spevňovanie

Spätná väzba

Otázka

Ktoré procesy ovplyvňuje zemská príťažlivosť?

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu