Skip navigation

Cvičenia

Voľba odpovede

Otázka

Mapa Zeme s farebne odlíšenými nadmorskými výškami a hĺbkami oceánov

Po čom sa pohybujú litosférické dosky?

Answers

po plastickej časti zemského plášťa

po špeciálnych kolieskách

Spätná väzba

Otázka

Čo zapríčiňuje pohyb litosférických dosiek?

Answers

pohyb hmôt v zemskom jadre vplyvom teploty

pohyb hmôt v zemskom plášti vplyvom teploty

moderné motorčeky zostrojené na báze nanotechnológií

Spätná väzba

Otázka

Kde vzniká nová zemská kôra?

Answers

v jadre Zeme

Spätná väzba

Otázka

Ako nazývame podmorské pohoria?

Answers

oceánske himaláje

oceánske chrbty

oceánske bruchá

oceánske priekopy

Spätná väzba

Otázka

Kde zaniká oceánska zemská kôra?

Answers

v oceánskych chrbtoch

v oceánskych priekopách

Spätná väzba

Otázka

Ako vzniká vrásnenie pásmových pohorí?

Answers

stretom oceánskej zemskej kôry a pevninskej zemskej kôry

stretom dvoch dosiek s pevninskou zemskou kôrou

vzďaľovaním litosférických dosiek

Spätná väzba

Viacnásobný výber

Otázka

Vyber odpovede, ktoré správne popisujú obrázok.

Pohyb litosférických dosiek a jeho dôsledky

Answers

1 - plastická časť zemského plášťa

2 - pevninská zemská kôra

3 - roztavené hmoty pod sopkou

4 - pevninská zemská kôra

5 - sopečné pohorie

6 - zaplavenie priekopovej prepadliny, neskôr vznik mora až oceánu

7 - oceánsky chrbát

9 - oceánska priekopa

11 - oceánsky chrbát

12 - sopečný ostrovný oblúk

14 - priekopová prepadlina

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Litosféra

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tektonické_platne

http://sk.wikipedia.org/wiki/Platňová_tektonika

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithosphere

http://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonic_theory

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tectonic_plates

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Nadmorské výšky: By Plumbago (English Wikipedia) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Pohyb litosférických dosiek: By USGS/USGov, modified by Eurico Zimbres [Public domain], via Wikimedia Commons