Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Organizmy a prostredie

Otázka

Nočný gekon Uroplatus ebenaui sa prispôsobil prostrediu - vyzerá ako zoschnutý list

Ktoré tvrdenie je správne?

Answers

Organizmy sú tvorené inými chemickými prvkami ako neživá príroda.

Organizmy nie sú tvorené chemickými prvkami.

Organizmy a neživá príroda sú tvorené rovnakými chemickými prvkami.

Otázka

Ako sa nazývajú prvky, ktoré tvoria telá organizmov?

Answers

nemajú pomenovanie

Otázka

Ktorá látka tvorí najväčší podiel tiel organizmov?

Otázka

Z ktorých zlúčenín sú tvorené kostry, lastúry a ulity?

Answers

hlavne zlúčeniny vápnika

hlavne zlúčeniny železa a horčíka

hlavne vesmírne zlúčeniny titánu

Otázka

Ktoré látky sú organické?

Answers

vápnik, železo, horčík

cukry, tuky, bielkoviny, nukleové kyseliny

Otázka

Ako sa nazýva veda skúmajúca vzťahy medzi organizmami a ich prostredím a organizmami navzájom?

Answers

Otázka

Čo sú ekologické faktory?

Answers

vnútorné faktory organizmov

faktory prostredia

vzájomné vzťahy organizmov

Otázka

Ktoré slovo označuje prispôsobivosť?

Otázka

Ktoré slovo znamená znášanlivosť?

Answers

Otázka

Čo sa stane, ak sa ekologický faktor dostane pod minimum alebo nad maximum?

Answers

organizmy sa začnú rozmnožovať

organizmus sa veľmi rýchlo prispôsobí

organizmus uhynie

Otázka

Ktorý z nasledujúcich organizmov znáša najväčší rozsah ekologických faktorov?

Enable JavaScript