Skip navigation

Neživá a živá príroda

Výučba a učenie

Neživá a živá príroda

Neživú prírodu tvorí:

 • slnečné žiarenie - tepelné a svetelné
 • vzduch
 • voda
 • minerály, horniny a pôda

Neživá príroda

Organizmy by nemohli žiť bez neživej prírody, potrebujú z neživej prírody:

 • teplo na prežitie a udržanie vody v kvapalnom stave
 • svetlo na fotosyntézu
 • O2 na dýchanie
 • CO2 na fotosyntézu
 • vodu na pitie
 • pôdu na uchytenie a výživu rastlín...

Vplyv organizmov na neživú prírodu:

 • vznik pôdy (organizmy sa podieľajú na tvorbe humusu)
 • zvetrávanie hornín a minerálov (korene, lišajníky)
 • vznik uhlia (stromovité prasličky, plavúne a paprade)
 • vznik vápencov (ulity organizmov)
 • vplyv človeka (globálne otepľovanie, ťažba surovín ...)

Rastliny pomáhajú zvetrávať horniny a minerály

Zem z orbitu

Význam neživej prírody pre človeka

Nerastné suroviny - sú suroviny, ktoré človek získava z neživej prírody a využíva ich na výrobu produktov (železná ruda → železo).

Nerastné suroviny členíme na:

 • rudy - vyroba kovov (bauxit - hliník, argentit - striebro ...)
 • nerudy - štrk, piesok, stavebný kameň, mramor, kamenná soľ, energetické suroviny (ropa, uhlie, zemný plyn, rádioaktívne suroviny)...

Ťažba nerastných surovín

Ťažba v bani

Geológia

Geológia (z gréckych slov gé = zem + logos = slovo, náuka) je veda zaoberajúca sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Je to jedna z geovied. Odborníci zaoberajúci sa geológiou sú geológovia.

Geológ pri prieskume hornín v teréne

Význam geológie:

 • hľadanie vodných zdrojov
 • stavebníctvo - podložie stavieb
 • hľadanie nerastných surovín a určenie veľkosti ložiska
 • predpovedanie potenciálne nebezpečných javov - výbuchy sopiek, zemetrasenia, zosuvy...
 • štúdium zemského telesa
 • baníctvo - prieskum ložísk, určenie spôsobu ťažby
 • ochrana životného prostredia
 • štúdium jaskýň...

Geológia - logo
Česká geologická služba

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Príroda

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prírodnina

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geológia

http://en.wikipedia.org/wiki/Nature

http://en.wikipedia.org/wiki/Organism

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Lúka, jazero, Slnko: By Kenny Louie from Vancouver, Canada (Good evening at Deer LakeUploaded by russavia) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Les: By Frettie (Vlastné dielo) [ or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Povrchová baňa: By Ricardo Liberato (Open Air MineUploaded by tm) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Geológ: By NordSPb (မြန်မာဘာသာ:) [Public domain], via Wikimedia Commons

Mente et malleo: By Helgi (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons