Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Neživá a živá príroda

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Jedna z variant loga geológieKtorá zložka neživej prírody je potrebná pre fotosyntézu?

slnečné

Ktorá zložka vzduchu je potrebná na dýchanie?

Ktorá zložka vzduchu je potrebná k fotosyntéze?

oxid

Aký je význam O2 pre život na Zemi?

je potrebný na

Aký je význam pôdy?

rastliny v nej zakoreňujú a získavjú z nej

Ako ovplyvnili stromovité paprade, prasličky a plavúne neživú prírodu?

vzniklo z nich

Ktoré organizmy dokážu prenikať do skál a rozrušovať ich?

Čo sa vytvorilo zo schránok organizmov?

Ako nazývame nerastné suroviny z ktorých získavame kovy?

Medzi aké suroviny patria štrk, piesok a mramor?

Ako sa nazýva veda o stavbe, vlastnostiach a vývoji Zeme?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu