Skip navigation

Vonkajšie geologické procesy

Výučba a učenie

Vonkajšie geologické procesy

Vonkajšie geologické procesy sú vyvolané vonkajšími geologickými činiteľmi - voda, vietor, ľadovec, striedanie teplôt, rastliny, živočíchy, slnečné žiarenie, príťažlivosť mesiaca... Tieto činitele pôsobia rušivo (rozrušujú zemský povrch) a tvorivo (vytvárajú útvary na zemskom povrchu).

Pôsobenie vonkajších geologických činiteľov

Čiastkové procesy:

  • rozrušovanie - erózia
  • prenášanie - transport
  • usadzovanie - sedimentácia
  • spevňovanie

Zvetrávanie

Je rozpad a rozklad hornín a minerálov na zvetraninu.

Zvetrávanie hornín

Mechanické zvetrávanie

Rozpad hornín a minerálov bez ich chemických zmien. Príčinou je striedanie teplôt, mráz (mrznutie vody) a rozpínajúce sa korene rastlín.

Mechanické zvetrávanie

Mechanické zvetrávanie horniny vplyvom meniacej sa teploty a zamŕzania vodyMechanicé zvetrávanie horniny vplyvom koreňov rastlín

Chemické zvetrávanie

Rozklad hornín so zmenami chemického zloženia vplyvom pôsobenia vody, oxidu uhličitého, zvýšenej teploty, chemických látok pochádzajúcich z organizmov.

Chemické zvetrávanie od povrchu kameňa pieskovcaČervená pôda vzniknutá chemickým zvetrávaním

Zvetrávanie


Zemská príťažlivosť (gravitácia)

Zabezpečuje premiestňovanie z vyšších miest na nižšie - usadzovanie zvetranín, tok rieky, lavíny...

Zliezanie

Je pomalý pohyb čiastočiek svahu. Príčinou je zamŕzanie a rozmŕzanie vody v svahu.

Zliezanie svahu

Opadávanie

Je uvoľňovanie a padanie úlomkov zo strmých skál. Pod skalami sa utvárajú úsypy - háldy úlomkov pod skalou, viac menších je blízko skaly, väčšie sa odkotúľajú ďalej. Kamenné moria sa vytvárajú náhlym rozpadnutím a zrútením skál napr. pri zemetrasení.

OpadávanieKamenné more - Vyhne

Zosuv

Je náhly pohyb más svahu vplyvom narušenia rovnováhy napr. veľkým množstvom zrážok.

Zosuv

Kamenné more


Voda

Rozrušuje, prenáša a ukladá zvetraniny. Rušivá činnosť vody sa označuje ako vodná erózia.

Dôsledky vodnej erózie

Geologická činnosť rieky

Dažďová voda

Zmýva zvetraniny a napomáha ich usadzovaniu, vytvára ryhy a výmole.

Výmole na poli spôsobené vodnou eróziou

Tečúca voda

Materiál obrusuje, prenáša a ukladá. V hornom toku sa hlavne zarezáva do dna (doliny tvaru V), v strednom sa zarezáva hlavne do brehov a v dolnom usadzuje unášané čiastočky. Nanášaním sedimentov pri ústí riek do mora vzniká riečna delta.

Horný tok - zarezávanie do dnaStredný tok - vymieľanie brehov, usádzanie zvetranínRiečna delta - usádzanie zvetranín

Morská voda

Jej vlnenie spôsobuje vietor, príliv a odliv zapríčiňuje Mesiac. Na plytčine z vĺn vznikajú prúdy - príboj. Vymieľa dno, brehy, prenáša a usádza zvetraniny. Tvorivá činnosť sa prejavuje v tvorbe útesov a pláži.

ÚtesyPláž

Podzemná voda

Vzniká z povrchovej vody, ktorá vsakuje priepustnými horninami a hromadí sa nad nepriepustnými horninami. Vytvára napr. výzdobu jaskýň. Je zdrojom pitnej vody. Miesto, kde vyteká zpod zeme sa nazýva prameň.

Podzemná vodaPodzemná voda modeluje výzdobu jaskýň

Vodná morská erózia

Ľadovce

Vzniká v polárnych a vysokohorských oblastiach hromadením snehu. Nové vrstvy sneho tlačia na staré, vytláčajú vzduch a vznikajú zrná ľadu - firn.

Firn

Horské ľadovce

Horský ľadovec vzniká v pohoriach v miestach nazývaných ľadovcový kar, odtiaľ pomaly steká ľadovcovým splazom. Týmto stekaním narušuje a strháva okolité horniny. Takto vymieľa doliny do tvaru písmena U.

Horský ľadovec v Rakúsku

Kontinentálne ľadovce

Vytvárajú sa v polárnych oblastiach aj tesne nad morom a aj na rovinách. Pomaly stekajú do morí. Veľké kontinentálne ľadovce sú v Antarktíde a Grónsku.

Kontinentálny ľadovec v GrónskuKontinentálny ľadovec v Antarktíde

Ľadovce

Vietor

Je významným činiteľom v oblastiach bez vegetácie (rastlinstva). Odnáša drobné úlomky a obnažuje skaly. Prenášané úlomky sa obrusujú navzájom a obrusujú aj skaly, do ktorých narážajú. Výsledkom sú pekne obrúsené kamene, jemný piesok, piliere, previsy, hríbovité útvary a usadzovaním vznikajú piesočné duny. Prenesením a usadením najjemnejších čiastočiek vznikajú spraše. Rušivá činnosť vetra sa označuje ako veterná erózia.

Pieskové duny na púštiSkalný hríb

Geologická činnosť vetra


E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zvetrávanie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Erózia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zosuv 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ľadovec 

http://en.wikipedia.org/wiki/Weathering 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvětrávání 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slope_stability 

http://en.wikipedia.org/wiki/Landslide

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Pôsobenie geologických činieteľov: By SedimentaryEnvironment.jpg: Mikenortonderivative work: PePeEfe [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Zvetrávanie hornín: Anne Burgess [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Schéma mechanického zvetrávania: By Julie Sandeen [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Mechanické zvetrávanie, veľký kameň: By Jreiners (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Mechanické zvetrávanie, kameň s kmeňom: By Heidi Soosalu (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Pieskovec: By Pollinator [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Červená pôda: By Desmanthus4food (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 us], via Wikimedia Commons

Zliezanie: By Dar-Ape (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Opadávanie: By Hadi (self-made by Hadi) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kamenné more: By Magda.adgaM (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Zosuv: By Orlovic [Public domain], via Wikimedia Commons

Vodná erózia: Stephen Thompson [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Výmole: Volker Prasuhn [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Horný tok: By Lubor Ferenc (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Stredný tok: By Louboutinj (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Delta: By Alaska ShoreZone Program NOAA/NMFS/AKFSC; Courtesy of Mandy Lindeberg, NOAA/NMFS/AKFSC. (NOAA Photo Library: line5066) [CC BY 2.0 or Public domain], via Wikimedia Commons

Útesy: By julien (Flickr: Îles Kornati) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Pláž: By Ayaita (Own work) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Podzemná voda: By Shigeru23 [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Jaskyňa: By Eric Guinther, User:Marshman [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Firn: By Siim Sepp [GFDL, or CC-BY-2.5], via Wikimedia Commons

Horský ľadovec: By Rafael Brix (SehLax) (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ľadovec v Grónsku: By Changlc [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Ľadovec v Antarktíde: By Liam Quinn from Canada [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Duny: By Bjørn Christian Tørrissen [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skalný hríb: Thomas Wilken at the German language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons